Przedszkole Nr 14 "Muzyczna Kraina"

Główna siedziba:  ul.  Św. Ducha 86,  88-100 Inowrocław, tel. (+48) 52 357 00 89

Filie:  ul. Jacewska 16, 88-100 Inowrocław, tel. (+48) 52 357 34 10

 ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41, 88-100 Inowrocław, tel. (+48) 52 357 20 04

 ul. Poznańska 47, 88-100 Inowrocław, tel. (+48) 52 357 68 68

Elektroniczna Skrytka Podawcza: /P14Inowroclaw/SkrytkaESP

NIP: 556-23-27-571  REGON: 001013660

 adres e-mail: biuro@muzycznakraina.pl   

    Logo P.14       Godło Polski

                        

     

 

Ustawienia

Wyszukiwarka

Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 14 "Muzyczna Kraina" w Inowrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.muzycznakraina.pl; www.muzycznakraina.szkolnastrona.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-04.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Obsługa strony możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki, Strona nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

  • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, ograniczane są do minimum i osadzane są teksty bezpośrednio na stronie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
  • Serwis zawiera dokumenty PDF, które nie są dokumentami edytowalnymi lub są skanami dokumentów. 
  • Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków
  • Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
  • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki
  • Niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki

  • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

  • Zamieszczone filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,

  • W sekcji nagłówka znajdują się narzędzia pozwalające na dobranie dogodnego kontrastu oraz wielkości czcionki.

  • Administrator/osoby odpowiedzialne za stronę dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jolanta Mrówczyńska, e-mail: biuro@muzycznakraina.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 523570089. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Świętego Ducha 86

Interesanci mogą korzystać z miejsc postojowych przy ulicy Mieszka I lub parkingowych usytułowanych po prawej stronie parkanu kierując się od głównego wejścia. W tej strefie są również wyznaczone za pomocą znaków poziomych 2 miejsca do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami narządów ruchu.
Wejście główne od ul. Mieszka I jest dostępne po pokonaniu 20 cm betonowego podestu oznaczonego odpowiednio kontrastowo czerwonym rantem. W godzinach od 8.00 do 14.00 drzwi są blokowane elektronicznie. Przy drzwiach zamontowany jest domofon i dzwonek.
Na piętro prowadzą  betonowe schody wyłożone chodnikiem dywanowym i zamontowaną metalowo-drewnianą poręczą. Biuro znajduje się na pierwszym piętrze.  Przed biurem znajduje się wyznaczone miejsce do odpoczynku.
W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym. Budynek jest dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem i strychem.  Aby dostać się na piętro należy pokonać schody. Budynek nie posiada windy. W korytarzach nie ma stref kontroli. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek przy ul. Jacewskiej 16

Wejście główne do budynku usytuowane jest przy końcu drogi wjazdowej wspólnej dla mieszkańców przyległych posesji i przedszkola. Wejście jest dostępne po pokonaniu drewnianej 5 cm listwy, po której jest lekkie obniżenie kończące się 10 cm podestem rozmieszczonym na całym korytarzu.  Uskok ten przy podeście wewnętrznym oznaczony jest odpowiednio kontrastową żółto-czarną taśmą.
Biuro znajduje się na pierwszym piętrze. W przypadku osobistego kontaktu z osobami niepełnosprawnymi spotkania odbywają się w korytarzu na parterze w wyznaczonym miejscu dla osoby dyżurującej.   W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.  Budynek jest dwukondygnacyjny. Aby dostać się na  piętro należy pokonać schody z zabiegiem. Budynek nie posiada windy. W korytarzach nie ma stref kontroli. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41

Osoby z niepełnosprawnościami narządów ruchu mają możliwość zaparkowania samochodu na miejscach parkingowych przed głównym wejście na posesję.
Wejście główne jest dostępne po pokonaniu 20 cm betonowego podestu oznaczonego odpowiednio kontrastowo czerwonym rantem lub przyległej do podestu pochylni.  W godzinach od 8.00 do 14.00 drzwi są blokowane. Przy drzwiach zamontowany jest dzwonek.
Biuro znajduje się po lewej stronie wejścia na parterze. Do budynku prowadzą również dodatkowe boczne wejścia z poziomu zerowego uruchamiane wg potrzeb.
W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym. Budynek jest parterowy. W korytarzach nie ma stref kontroli. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek przy ul. Poznańskiej 47

Interesanci mogą korzystać z miejsc postojowych na parkingu za budynkiem przedszkola.
Wejście główne do budynku  dostępne jest po pokonaniu 6 schodów obłożonych płytkami z nalepionymi antypoślizgowymi taśmami.  W godzinach od 8.00 do 14.00 drzwi są blokowane elektronicznie. Przy drzwiach zamontowany jest domofon i dzwonek.
Na piętro prowadzą  betonowe schody obłożone wykładziną dywanową i zamontowaną metalową poręczą. Biuro znajduje się na parterze.  Przed biurem znajduje się miejsce do odpoczynku.
W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym. Budynek jest dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem.  Aby dostać się na piętro należy pokonać schody. Budynek nie posiada windy osobowej. W korytarzach nie ma stref kontroli. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób

Informacje dodatkowe