Przedszkole Nr 14 "Muzyczna Kraina"

Główna siedziba:  ul.  Św. Ducha 86,  88-100 Inowrocław, tel. (+48) 52 357 00 89

Filie:  ul. Jacewska 16, 88-100 Inowrocław, tel. (+48) 52 357 34 10

 ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41, 88-100 Inowrocław, tel. (+48) 52 357 20 04

 ul. Poznańska 47, 88-100 Inowrocław, tel. (+48) 52 357 68 68

Elektroniczna Skrytka Podawcza: /P14Inowroclaw/SkrytkaESP

NIP: 556-23-27-571  REGON: 001013660

 adres e-mail: biuro@muzycznakraina.pl   

    Logo P.14       Godło Polski

                        

     

 

Ustawienia

Wyszukiwarka

Od 29 marca do 18 kwietnia 2021 r. ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli.

Warunkiem przyjęcia do przedszkola dziecka z określonej grupy jest wniosek rodziców złożony do dyrektora przedszkola.

Uwaga Rodzice!!!

Od 29 marca do 18 kwietnia 2021 r. ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Warunkiem przyjęcia do przedszkola dziecka z określonej grupy jest wniosek rodziców złożony do dyrektora przedszkola.

Zajęcia w formie stacjonarnej będą prowadzone wyłącznie dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci, których przynajmniej jeden z  rodziców zatrudniony jest w poniżej wymienionych podmiotach:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, 

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze 

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369), (regionalny ośrodek polityki społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, ośrodek pomocy społecznej, centrum usług społecznych, dom pomocy społecznej, placówka specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodek wsparcia i ośrodek interwencji kryzysowej);

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, (tj. noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych albo schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi);

 h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Wniosek można pobrać ze strony Przedszkola nr 14 www.muzycznakraina.pl  lub przedszkolu.                     

 Z poważaniem.

Dyrektor Jolanta Mrówczyńska